مسئولیت اجتماعی کارآفرینان از نگاه رئیس اتاق ایران