همایش اجلاس سراسری هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی کشور